Stehiometrija

medica's picture

Koliko molova butana moze da se dobije reakcijom 0.2 mola etilbromida sa elementarnim natrijumom?

buduci_student's picture

2C2H5Br + 2Na---> C4H10 + 2NABR

2mol C2H5Br-------> 1 mol butana

0,2 mol C2H5Br----> x mol C4H10

x=0,1 mol C4H10