Hemija zadaci

amna0504's picture

Srebrni novčić mase 5.82g rastvoren je u azotnoj kiselini s dodatkom rastvora NaCl u ovaj rastvor cjelokupno srebrno se istaložilo u srebrohloridu. Masa nastalog taloga je 7,8g, odrediti postotak srebra u novčiću.

milicaradenkovic's picture

Mislim da ti masa srebrnog novcica nije tacna jer se ovako dobija preko sto posto procenat. Treba da bude 7.2 a ne 7.8 g.

Ag+2HNO3----------------->AgNO3+NO2+H2O

AgNO3+NaCl------------>AgCl+NaNO3

n(AgCl)=ms/Mr=7.2/143.3=0.05024 mol

n(AgNO3)=n(AgCl)=0.05024 mol iz jednacine

(AgNO3)=n(Ag)=0.05024 mol

m(Ag)=0.05024*107.8=5.416 g

w(Ag)=m(Ag)/m(novcica)=5.416/5.82=1=0.9306=93.06 %

 

 

Amra Srna's picture

Izracunati koliko se molekula vode nalazi u 22.4 dm3 vode na sobnoj temperaturi.

 

milicaradenkovic's picture

1 mol------------------22.4 dm3

x mol--------------------22.4 dm3

x=22.4*1/22.4=1 mol vode

1 mol---------------------6*10923)

1 mol----------------------x

x=1*6*10(23)/1=6*10(23) molekula vode

milicaradenkovic's picture

Ili ako se koristi gustina vode onda se dobija

ro=1 g/cm3

mr=ro*V=22400*1=22400 g

n(vode)=mr/Mr=22400/18=1244.4 mol

N=Na*n=1244.4*6*10(23)=7.466*10(26) H2O ne znam sta je tacno resenje jer nisi napisala.