Stehiometrija

leni's picture

1.Izracunati procentni sadrzaj sumporne kiseline (gustina rastvora je 1.6g/cm3), ako se zna da 3.98cm3 kiseline neutralise 38.9cm3 rastvora NaOH, koncentracije 2.1mol/dm3.

2.Za rastvaranje 57.7g belog, pihtijastog taloga, aluminijum-hidroksida, utrosi se 205g rastvora kalijum-hidroksida. Hem.jedn.reakc.je Al(OH)3+KOH=K[Al(OH)4]. Izracunati procentualni udeo mase KOH u rastvoru.

alexa996's picture

1. n(NaOH) = 38,9*2,1/1000 = 0,08169 mol

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O

0,08169....0,040845 mol

3,98*1,6 = 6,368 g rastvora; 0,040845*98 = 4 g H2SO4

4g/6,368g = 63%

2. Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]

57,7g.............x g
78 g...............56 g

x = 41,43 g KOH

41,43/205 = 20,2 %.
 

nikolaHemicar's picture

Ovaj zadatak me mnogo muci ne znam kako da ga uradim.Zadatak glasi:U reakciji smese kalcijuma i magnezijuma koja sadrzi 5 mol atoma metala sa hlorovodonicnom kiselinom dobijena je dovoljna kolicina vodonika za reakciju sa uzorkom hlora.Koliko iznosi masa uzorka hlora?Ako mozete sto brze :D

 

alexa996's picture

Oba metala reaguju sa HCl potpuno isto. Pošto je data njihova ukupna količina, zadatak ćete uraditi kao da nije u pitanju smeša Ca i Mg, već kao da je samo jedan od njih tu (svejedno je koji). :)

nikolaHemicar's picture

Znam da se jedine ali ne znam kako da postavim zadatak.

 

alexa996's picture

Oba metala reaguju ovako:

M + 2 HCl → MCl2 + H

gde je M = Mg ili Ca.

Iz jednačine se vidi odnos količina potrošenog metala i nastalog vodonika, 1:1, što znači da od 5 mol M nastaje 5 mol H2. Vodonik i hlor reaguju u odnosu 1:1 (H2 + Cl2 → 2 HCl), što znači da je potrebno 5 mol Cl2. Ta količina hlora ima masu 5*71 = 355 g.

nikolaHemicar's picture

Hvala puno :D

 

Hemija83's picture

Izracunaj masu kiseonika potrebnu za sagorevanje smese koja sadrzi 2,7 g aluminijuma i 8 g kalcijuma.