Amfoliti

Acetofenon's picture

U kom nizu se nalaze samo amfoliti?

1) HCO3-, H2SO, [Al(OH)3(H2O)3], H2O, NH3

2) CH2(NH2)COOH, HCO3-, [Zn(OH)2(H2O)2], H2O, H2PO4-

3) HSO4-, [Al(OH)3(H2O)3], Ba(OH)2, NH4+

4) NH4+, CH3COOH, CN-, H2O, [Be(OH)2(H2O)]

5) HCO3-, HSO4-, H2O, NH4+, CN-

Rešenje je pod 2. Kako su ova prva kiselina i ovaj cinkov kompleks amfoliti? edit; jel to ima veze s tim što je u k.kiselini i karboksilna i amino-grupa i što je u ovom cinkovom kompleksu cink amfoteran(kako reaguje taj kompleks)?

alexa996's picture

CH2(NH2)COOH, naziva se glicin, ima karboksilnu grupu koja se može deprotonovati, i amino grupu koja se može protonovati. To ga, po definiciji, čini amfolitom. U stvari, rastvor glicina sadrži glicin pre svega u obliku cviter jona:

[Zn(OH)2(H2O)2] bi mogao da reaguje npr. ovako:

[Zn(OH)2(H2O)2] + H+ → [Zn(OH)(H2O)3]+

[Zn(OH)2(H2O)2] → [Zn(OH)3(H2O)]- + H+

Acetofenon's picture

Ne mogu da verujem da nisam primetio da je to glicin. xd 

Samo još nešto, kako se zovu takva kompleksna jedinjenja i kako nastaju?

alexa996's picture

[Zn(OH)2(H2O)2] je formalno diakvadihidroksozink(II), ali je to u stvari obični zink-hidroksid, samo su naglašena još dva molekula vode iz koordinacione sfere.

[Zn(OH)(H2O)3]+ je triakvahidroksozink(II) katjon.

[Zn(OH)3(H2O)]- je akvatrihidroksozinkat(II) anjon.

Ove čestice nastaju klasičnom protolizom. [Zn(OH)2(H2O)2], odn. Zn(OH)2 može nastati npr. u reakciji Zn2+ sa OH- jonima koji nisu u višku ili reakcijom vode i ZnO.

Acetofenon's picture

Celivam. :D