Kiseonik

Minika883's picture

Ronioci, na većim dubinama, za disanje koriste vazduh obogaćen kiseonikom. Sadržaj kiseonika u smeši gasova za ronjenje pod nazivom Nitrox I može se jednostvano odrediti volumetrijski, titracijom sa azot(II)-oksidom. U jednom takvom eksperimentu, u menzuru od 100 cm3, koja je potpuno ispunjena vodom, a čiji se otvor nalazi ispod nivoa vode, uvedeno je 50 cm3 Nitrox I smeše (rastvorljivost ove smeše u vodi je zanemarljiva). Zatim se u menzuru uvodi azot(II)-oksid u porcijama od po 10 cm3, na taj način što se nakon dodatka svake porcije sačeka 2 minuta i očita zapremina gasa u menzuri. Izračunati sadržaj kiseonika (u zapreminskim procentima) u ovom uzorku Nitrox I smeše gasova.
Očitane zapremine: 

Porcija azot(II)-oksida Zapremina gasa u menzuri (cm3)
        1.        45
        2.        40
        3.        35
        4.        42
        5.        52

Rešenje: 32%

Pop.'s picture

Ne znam racunski da objasnim ovo :D znam ovako, logicno :D

2NO + O2 = 2NO2          ovde vidimo da kada dodamo NO umesto da nam se smanjuje sistema sto se i ocitava u menzuri dodatkom 5 serija po 10 cm3 NO. Zapazamo 2 stvari u toj maloj "tabeli" koja ti je data a to je da se od 4.-5. serije zapremina se povecala za 10, sto znaci da smo istrosili sav kiseonik iz sistema jer je povecanje zapremine sistema jednako dodatoj zapremini NO. druga stvar je da zapremina pada od 1. stavke do 3. ali da u 4. zapremina  raste za 7 brojeva a ne za 10 koliko smo dodali. To znaci da je izmedju 3. i 4. serije istrosen sav kiseonik, tu zapreminu racunas na sl. nacin:

(35 - x) + (10 - x) = 42 gde je x ta zapremina NO koja je istrosena. Pa je:

45 -2x = 42

x=1,5 sto znaci da je nasa zapremina 33,5 odnosno da nam se zapremina spustila do 33,5 (istrosili smo 1,5 cm3 dodatog NO i ostalo nam je onda 7,5) i zatim kako se istrosio sav kiseonik da je samo porasla do 42 (33,5+7,5) na racun dodatog NO koji nije imao kiseonik da sa njim reaguje.

Ako se na 33,5 cm3 istrosio sav kiseonik, to znaci da nam je V kiseonika=50-33,5=16,5 cm3
to je u procentima 16,5*100/50=32%     :)

Pop.'s picture

Blah, recenica odmah nakon reakcije treba da glasi "ovde vidimo da kada dodamo NO umesto da nam raste zapremina nama se smanjuje zapremina sistema sto se i ocitava u menzuri dodatkom 5 serija po 10 cm3 NO"

Pop.'s picture

duplo blah :D kada izracunam x=1,5 nije nam preostalo 7,5 vec 8,5 (10-1,5=8,5) i to je sve od gresaka pri kucanju :D. Inace i sama logika 33,5+8,5 = 42

Minika883's picture

Mnogo ti hvala! :DDDD

Sara Petrović's picture

Pri oksidaciji 640 g sumpora izreaguje 672 ml kiseonika pri normalnim uslovima.Odrediti odnos sumpora i kiseonika u jedninjenju.