Molekulska formula

medicinar97's picture

Naći najjednostavniju formulu spoja koji sadrži 12, 1% Na, 11, 4 % Br i 29, 4% O.. Ostatak je voda. 

Marija 96's picture

w(Na)=12,1%--->m(Na)=12,1g---> n(Na)=12,1g/23g/mol=0,5260mol

w(B)=11,4%---->m(B)=11,4g---> n(B)=11,4g/11g/mol=1,036mol

w(O)=29,4%--->m(O)=29,4g---> n(O)=29,4g/16g/mol=1,8375 mol

w(H2O)=100-11,4-29,4-12,1=47,1%---> m(H2O)=47,1g/18g/mol=2,616mol

Sve dobijene vrijednsti se podijele najmanjom , tj 0,5260. 

n(Na):n(B)=1:2

n(Na):n(O)=1:3,5

n(Na):n(H2O)=1:5

Sve se množi sa dva  jer 3,5 nije cijeli broj , pa je najjednostavija formula

Na2B4O7x10H2O  

Greška je u tvojoj postavci , jer nije u pitanju BROM već Bor.