Rastvori

dr23's picture

Izračunati procentni sadržaj sumporne kiseline u rastvoru sumporne kiseline gustine 1,60 g/cm3 ako se zna da je za potpunu neutralizaciju 45cm3 ovog rastvora potrebno 900cm3 KOH koncentracije 1mol/dm3. 

Marija 96's picture

ro=1,6g/cm3

V=45cm3

V(KOH)=900cm3=0,9dm3

c(KOH)=1mol/dm3

n(KOH)=0,9dm3*1mol/dm3=0,9mol

H2SO4+2KOH----> K2SO4 +2H2O

n(H2SO4):n(KOH)=1:2

n(KOH)=2*n(H2SO4)

n(H2SO4)=n(KOH)/2=0,9/2=0,45mol

ro*V=mr

1,6g/cm3*45cm3=72g

n=ms/M

ms=n*M =0,45*98=44,1g

w=44,1g/72g*100%=61,25%

Na brzinu sam radila , pa provjeri da nema đe greške u računu

dr23's picture

Isto sam tako dobila, hvala ti :-D