pH vredonost

Danijelaaa's picture

Kolika je zapremina rastvora(ml) hloridne kisleine, koncentracije 0,005mol/l, potrebna za neutralizaciju 250ml rastvora barijum-hidroksida cije je Ph=12, a disocijacija potpuna? Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

2HCl+Ba(OH)2------------------->BaCl2+2H2O

pH=12 pa je pOH=14-12=2

Ba(OH)2------------------->Ba2+ + 2OH-

(OH-)=10( na -pOH)=1*10(-2) mol/l

c(Ba(OH)2)=c(OH-)/2=1*10(-2)/2=5*10(-3) mol/l

n(baze)=V*c(Ba(OH)2)=0.25*5*10(-3)=0.00125 mol

n(kiseline)=2*n(baze)=2*0.00125=0.0025 mol

V(kiseline)=n(kiseline)/c(kiseline)

V(kiseline)=0.0025/0.005=0.5 l=500 ml