CuCl2

mirza salkić's picture

Da li je CuCl2 baš jonska veza,može li objašnjenje zašto jer ne vidim razlog zašto bi Cu se spajao sa dva atoma hlora kad ima jedan elektron u zadnjoj ljusci?

Dino98's picture

Veza je jonska, bakar inače može biti jednovalentan i dvovalentan.

U ovoj molekuli bakar je dvovalentan tj. ima dva elektrona u zadnjoj ljusci. To je razlog zašto za sebe vezuje dva atoma hlora.

mirza salkić's picture

kako Cu ima 2 u zadnjoj kad ima samo jedan on samo može iz predzadnje dat još jedan da oformi CuCl2