Kako da resim ove zadatke?

Mikanany1's picture

1. Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 18,48% natrijuma, 25,77% sumpora, 19,21% kiseonika i 36,42% vode? (Na=23, S=32)

1) Na2SO4 x 2H2O

2) Na2SO3 x 4H2O

3) Na2S2O3 x 5H2O

4) Na2SO4 x 6H2O

5) Na2S4O6 x H2O

2. Koliko atoma gvožđa i atoma kiseonika sadrži 0,1 mol oksida u kome su gvožđe i kiseonik sjedinjeni u masenom odnosu 7: 3? (Fe=56)

1) 3 x l022Fe i 2 x 1022 O

2) 2Fe i 3O

3) l,2xl023Fe i l,8xl023O

4) 1,2 x l022Fe i 1,8 x l022

5) 1Fe i 1O

3. Koliko se mililitara azot(II)-oksida i mililitara kiseonika dobija razlaganjem 100 mL azot(IV)-okaida pod istim uslovima:

1) 50 mL azot(II)-okfciida i 50 mL kiseonika

2) 100 mL azot(II)-oksida i 100 mL kiseonika

3) 100 mL azot(II)-oksida i 50 mL kiseonika

4) 75 mL azot(II)-oksida i 25 mL kiseonika

5) 50 mL azot(II)-oksida i 100 mL kiseonika

tenksss

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

STALEISLAĐA's picture

Dužina kovalentne veze je za npr molekul istog elementa 2F

l (kov)(F-F) =2r(F) =2* 64 pm=128pm

odakle vadimo vrednost za Fluor, da je poluprečnik atoma fluora r=64 pm.

To zaista ne znamo ,i za vodonik da je 37pm.Da li postoji neka  tablica?