Stehiometrija

Bilal123's picture

Eh ovako glasi zadatak:

Koliko molova magnezijuma reaguje sa 10g kiseonika u reakciji dobijanja magnezijum oksida?Koliko grama oksida nastaje u ovoj reakciji? unapred hvala.

Marija 96's picture

2Mg+O2--->2MgO

n(O2)=m/M

n(O2)=10g/32g/mol=0,3125mol

n(Mg):n(O2)=2:1

n(Mg)=2*n(O2)=2*0,3125mol=0,625molova magnezijuma

n(Mg):n(MgO)=1:1

n(MgO)=0,625mol

m(MgO)=0,625mol*24,3g/mol=15,1875g

 

hemijalover's picture

Hvala