c

Sangvinik19's picture

Koliko ml vode treba dodati u 20ml 0,1mol/l vodenog rastvora HCl da bi se dobio rastvor C=0,025mol/l?

Rezultat je 60

Dino98's picture

V1 (HCl) = 20 mL

c1(HCl) = 0,1 mol/L

c2(HCl) = 0,025 mol/L

-----------------------------------------

V(H2O) =?

Razblaživanje rastvora :

c1*V1 = c2 * V2

V2 = c1*V1/c2 = 0,08 L = 80 mL

V2 - ukupni volumen rastvora nakon dodane vode

V(H2O) = V2 - V1

V(H2O) = 60 mL

Pozdrav

Sangvinik19's picture

Hvala

Sangvinik19's picture

Koliko iznosi molalana kocentracija , u mol/kg, rastvora nastalog rastvaranjem 5g modre galice u 5,55 molova vode? Rezultat je 0,2

Dino98's picture

m(CuSO4 * 5H2O) = 5 g

n(H2O) = 5,5 mol

-----------------------------------------

b=?

Molalna koncentracija  b = n/mrč

mrč - masa rastvarača ; n-količina rastvorene supstance

b= n/mrč = m/M / n*M = 0,0200 mol / 99,9 g = 0,0002 mol/g = 0,2 mol/kg

 

Btw. Jedno pitanje-jedna tema

Pozdrav