Konstanta hemijske ravnoteže

nodi123's picture

1.) Napišite izraz za konstantu hemijske ravnoteže sljedeće hemijske reakcije:

                                      NH4HS --> NH3 + H2S + Q

                                                   K=
Kako bi hemijsku ravnotežu pomakli u lijevu stranu?

Dino98's picture

NH4HS <---> NH3 + H2S

Treba staviti strelicu u oba smjera, jer je reakcija povratna, inače, da nije ne bi se ni mogao primijeniti Zakon o djelovanju masa.

Kc = c(NH3)*c(H2S)/c(NH4HS)

Le chatelierov princip :" Ako se na sistem u dinamičkoj ravnoteži primijeni stres (promjena) sistem će se promijeniti u pravcu otklanjanja stresa"

Pod promjenom se podrazumijeva promjena: temperature, pritiska, koncentracije..

Ukoliko se u ovaj sistem u ravnoteži, doda višak NH3, bit će njegova koncentracija povećana, sistem će neutralizirati višak dodanog amonijaka tako što će se ravnoteža pomjeriti u lijevu stranu, u stranu nastajanja reaktanta NH4HS... Vrijedi isto i pri povećanju koncentracije H2S

U slučaju da su sve supstance u obliku gasa govori se o pritisku, ne o koncentraciji (jer je u zatvorenom sistemu pritisak direktno proporcionalan koncentraciji)

Lp

nodi123's picture

Hvala puno!