Koncentracije rastvora

alhemicarka's picture

Ako reaguje 1 g natrijuma i 1 g kalijuma sa 100 mL vode koncentracije 
dobijenih rastvora su: 
1) Jednake 
2) Koncentracija rastvora natrijum-hidroksida je 1,7 puta veća 
3) Koncentracija rastvora kalijum-hidroksida je 0,6 puta veća 
4) Koncentracija rastvora natrijum-hidroksida je 0,6 puta veća 
5) Koncentracija rastvora kalijum-hidroksida je 1,7 puta veća(K=39, 
Na=23)

Resenje je 2)

Dino98's picture

m(Na) = m(K) = 1g

Vr = 100mL = 0,100 L

-----------------------------------

Prilikom rastvaranja natrija  u vodi :

Na (s) + H2O (l) --------> NaOH (aq) + H2 (g)

n(Na) : n(NaOH) = 1:1

n(NaOH) = n(Na)

n(NaOH) = 1g / 23 g/mol = 0,043 mol

c(NaOH) = n(NaOH) /Vr = 0,043 mol / 0,100 L = 0,43 mol/L

Prilikom rastvaranja kalija u vodi :

K (s) + H2O (l) ------> KOH (aq) + H2 (g)

n(KOH) = n(K)

n(KOH) = 1g/39,01 g/mol = 0,0256 mol

c(KOH) = 0,0256 mol / 0,100 L = 0,256 mol/L

Odnos koncentracije prvog i drugog rastvora :

0,43 mol/L : 0,256 mol/L = 1,7 

 

Lp !