Osmotski pritisak

Anđela's picture

Koliki je osmotski pritisak rastvora barijum-hlorida čiji je maseni udio W=25%, a gustina rastvora 1,25 g/cm3? Temperatura ovog rastvora je 18oC. So je potpuno disosovana.

milicaradenkovic's picture

p=c*R*T*i

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=ro*w/Mr

alfa=100 % jer je so potpuno disosovana

i=1+alfa*(n-1)

BaCl2-------------------.Ba2+ + 2Cl-

i=1+1*(3-1)=3

c=1.25*1000*0.25/208=1.5 mol/l

p=1.5*8.314*3*291.15=10.89 kPa

Marijax's picture

A zašto množimo 1,25 cm3 sa 1000? Time  dobijamo mm3, a dijeljenjem sa hiljadu bi trebali dobiti dm3.

Kada ja uradim zadatak dobijem 1,089 kPa, a Vi 10,89 kPa, a rješenje je 1,08 * 10Pa, tj. 10800 kPa.

milicaradenkovic's picture

Kada kod gustine pretvaras cm3 u dm3 onda gustinu delis sa 1*10(-3)  ili mnozis sa 1000.

Greska je u konacnom resenju za p jer sam trebala dm3 da pretvorim u m3 da pomnozim ceo izraz sa 1000 ili podelim sa 1*10(-3) pa se dobija resenje tacno

p=1.089*10(7) Pa

Marijax's picture

Ahaa, da, da... Hvala puno!