Ph

stole994's picture

U 100cm^3 rastvora azotaste kiseline koncentracije 0,7 mol/dm^3 treba dodati __________ g kalijum-nitrita da bi pOH dobijenog rastvora bio 9,55 pK(HNO2)=3,4   Hvala

milicaradenkovic's picture

pOH=9.55 pa je pH=14-pOH=14-9.55=4.45

{H+}=3.548*10(-5) mol/l

HNO2------------------->H+ + NO2-

n(kiseline)=c*V=0.7*0.1=0.07 mol

Ka={H+}*{NO2-}/{HNO2}

Ka=10(na - pKa)=3.98*10(-4) 

{HNO2}/{NO2-}=3.548*10(-5)/3.98*10(-4)=0.089

kada se skrate zapremine dobija se

n(NO2-)*0.089=n(HNO2)

n(NO2-)=0.07/0.089=0.786 mol

KNO2----------------->K+ + NO2-

n(KNO2)=n(NO2-)=0.786 mol

m(KNO2)=n(KNO2)*Mr=0.786*85=66.81 g