stehiometrija

Isidoraa's picture

izracunaj maseni udio rastvora sulfatne kiseline nastao pri normalnim uslovima rastvaranjem 11.3 dm3 sumpor (VI)-oksida u 82.5 g vode.
rjesenje: w=0.4
sumpor(VI)-oksid je SO3

milicaradenkovic's picture

SO3+H2O------------------->H2SO4

n(SO3)=V(SO3)/Vm=11.3/22.4=0.504 mol

n(H2SO4)=n(SO3)=0.504 mol

ms=n(H2SO4)*Mr=0.504*98=49.39 g

mr=ms+m(vode)=49.39+82.5=131.89 g

w(H2SO4)=m(H2SO4)/mr=49.39/131.89=0.37