dehridatacija

milan 777's picture

dehidrataciom zasicenog monohidroksilnog alkohola nastao je alken simetricne strukture,s nerazgranatim nizom atoma ugljenika.Ako se zna da 0.84 g toga alkena adira 2,4 g broma,napisi racionalnu strukturnu formulu toga akohola i imenuj to jedinjenje .

milicaradenkovic's picture

CnH2n+Br2----------------->CnH2nBr2

n(Br2)=m/Mr=2.4/160=0.015 mol

n(CnH2n)=n(Br2)=0.015 mol

Mr=m/n(CnH2n)=0.84/0.015=56 g/mol i alken je buten CH3CH=CHCH3 a alkohol je 

CH3CH2CH2CH2OH-------------->CH3CH=CHCH3+H2O

CH3CH2CH2CH2OH - botanol