Zapremina gasa

MD's picture

Izračunati zapreminu gasa, mereno pri pritisku od 90400 Pa i temperaturi od 15 stepeni Celzijusa, koja će se izdvojiti pri dejstvu viška HCl na 20,0 kg krečnjaka koji sadrži 90,0% kalcijum karbonata.

milicaradenkovic's picture

CaCO3+2HCl---------------------->CaCl2+H2O+CO2

m(CaCO3)=m(krecnjaka)*0.9=20*0.9=18 kg

n(CaCO3)=m(CaCO3)/Mr=18*10(3)/100=180 mol

n(CO2)=n(CaCO3)=180 mol

p*V=n*R*T

V(CO2)=(180*8.314*288.15)/90400=4.77 m3