Atomska masa metala

Serdjo's picture

Pri reakciji dovoljne količine HCl sa 5,4 grama nekog metala koji u svojim jedinjenjima ima oksidacioni broj +3, izdvaja se 9,29 dm3 vodonika (mereno pri pritisku od 600 mmHg i temperaturi od 25 stepeni). Izračunati relativnu atomsku masu tog metala.

milicaradenkovic's picture

6HCl+2M(3+)------------------>2MCl3+3H2

m(metala)=5.4 g

1 mol--------------------------22.4 dm3

x mol---------------------------9.29 dm3

x=9.29*1/22.4=0.415 mol H2

n(metala):n(H2)=2:3

n(metala)=2*n(H2)/3=0.277 mol

Mr(metala)=m(metala)/n(metala)=5.4/0.277=19.5 g/mol

milicaradenkovic's picture

Ako se zadatak radi preko pritiska onda je resenje

2M+6HCl-------------------->2MCl3+3H2

1 mm Hg--------------------133.322 Pa

600 mm Hg--------------------x Pa

x=600*133.322/1=79993.2 Pa

p*V=n*R*T

79993.2*9.29*10(-3)=n*8.314*298.15

n=742.6/2478.8=0.3 mol H2

n(M):n(H2)=2:3

n(M)=n(H2)*2/3=0.3*2/3=0.2 mol

Mr(M)==m(M)/n(M)=5.4/0.2=27 g/mol. Ja mislim da je ovo resenje logicnije jer je oksidacioni broj metala 3+ a metal sa atomsko masom 27 je aluminijum.