Opšte zakonitosti 2

Mario's picture

Kako se menja oksidacioni i koordinacioni broj elemenata glavnih podgrupa sa porastom rednog (atomskog) broja (odnosno sa porastom naelektrisanja njihovog jezgra)?

milicaradenkovic's picture

Kod oksidacionog broja to je broj grupe  u kojoj se nalazi element. Kada napises elektronskku konfiguraciju nekog elementa broj nesparenih elektrona predstavlja oksidacioni broj tog elementa.Koordinacioni broj se javlja kod elemenata koji formiraju komplekse a to su Fe, Zn, Co itd. Sve zavisi koji ti je centralni atom dat koordinacioni broj je broj liganada koji su vezani za centralni atom i moze biti 2, 4, 6 itd.

Mario's picture

Koliko sam ja shvatio, može se reći, znači da sa povećanjem rednog broja, i oksidacioni  broj i kooridancioni broj rastu? :D

milicaradenkovic's picture

Da.