stehiometrija

lejla93's picture

1.Koliko kilograma fosfora možemo dobiti iz 100kg kostiju koje sadrže 58% Ca3(PO4)2 ?

2.Koliko grama aluminijuma u prahu i grama Cr2O3 treba uzeti za dobijanje 10g metalnog kroma i koliko će grama kristalnog korunda (Al2O3)pri tome nastati?

    CrO3+2Al--------->2Cr+Al2O3

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. m(Ca3(PO4)2)=0.58*100=58 kg

58*10(3) g------------------------310 g/mol

x g----------------------------------------62 g/mol

x=58*10(3)*62/310=11.6 kg P

2. Cr2O3+2Al------------------->2Cr+Al2O3

n(Cr)=m/Mr=10/52=0.192 moln(Al)=n(Cr)=0.192 mol

m(Al)=n(Al)*Mr=0.192*27=5.184 g

n(Cr2O3)=n(Cr)/2=0.192/2=0.096 mol

m(Cr2O3)=n(Cr2O3)*Mr=0.096*152=14.59 g

n(Al2O3)=n(Cr2O3)=0.096 mol

m(Al2O3)=n(Al2O3)*Mr=0.096*102=9.79 g