konc. Cu+2

Student1337's picture

Izracunati koncentraciju Cu+2 iona (pCu) u rastvoru koji nastaje mijesanjem 100 ml rastvora Cu+2 koncentrcije 0,01 mol/l sa 110 ml rasvora EDTA koncentracije 0,01 mol/l. K(CuY) = 6,31 X 10(18)

milicaradenkovic's picture

Cu2++ EDTA----------------->CuEDTA2-

n(Cu2+)=cv*V=0.1*0.01=0.001 mol

n(EDTA)=c*V=0.11*0.01=0.0011 mol

n(kompleks)=n(EDTA)-n(Cu2+)=0.0011-0.001=0.0001 mol

Vu=V1+V2=110+100=210 ml

{EDTA}=n(EDTA)/Vu=0.0011/0.210=0.0052 mol/l

{kompleks}=n(kompleks)/Vu=0.0001/0.210=0.000476 mol/l

K={kompleks}/{Cu2+}*{EDTA}

{Cu2+}=0.000476/6.31*10(18)*0.0052

{Cu2+}=1.45*10(-20) mol/l

p(Cu)= -log{Cu}= -19.8

testovi's picture

Koliko mmola kalijum jodida je potrebno za redukciju kalijum hlorata do hlorida u kiseloj sredini (H2SO4)?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.