organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko se izvaja atoma srebra u reakciji 8,8 grama acetaldehid sa amonijačnim rastvorom srebro-hidroksida :

Rešenje bi trebalo da bude 2,4*10 na 23

milicaradenkovic's picture

CH3CHO+2(Ag(NH3)2)2+2OH- -------------------->CH3COOH+4NH3+2Ag+H2O

n(CH3CHO)=m/Mr=8.8/44=0.2 mol

n(Ag)=2*n(CH3CHO)=2*0.2=0.4 MOL

N(Ag)=n(Ag)*Na=0.4*6*10(23)=2.4*10(23)