test 2008

IvanArsic's picture

Kolika je koncetracija rastvora natrijum-hidroksida(mol/dm3)koji je dobijen mesanjem 200cm3 rastvora ove baze koncetracije 40g/dm3 i 800cm3 vode? (Ar(Na) 23)

milicaradenkovic's picture

NaOH

c=y/Mr=40/40=1 mol/l NaOH

n=c*V=0.2*1=0.2 mol NaOH

Vu=V1+V2=200+800=1000 ml

c1=n/Vu=0.2/1=0.2 mol/l NaOH

IvanArsic's picture

A otkud c=y/Mr ovo y ?da nije masena koncetracija?

milicaradenkovic's picture

y je masena koncentracija a y/Mr je obrazac za koncentraciju kada je data masena koncentracija g/l da se pretvori u mol/l