Balansiranje hem. jednačinje i izračunavanja

Emily12's picture

Nakon balansiranja hemijske jednačine koja opisuje proces: kalijum permanganat + hidrogen sulfid + sulfatna kiselina nastaje mangan (II) - sulfat + kalij sulfat + sumpor + voda. Izračunati koliko će nastati mola mangan (II) - sulfata ako reaguje 560 mL redukcionog sredstva (računatih na STP)?

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+5H2S+3H2SO4-------------------->2MnSO4+8H2O+K2SO4+5S

n(H2S)=V(H2S)/Vm=0.56/22.4=0.025 mol

n(MnSO4)=2*n(H2S)/5=2*0.025/5=0.01 mol

 

Emily12's picture

Hvala puno! :)