pH

Almaaa's picture

U rastvoru koji se sastoji od HCl i HNO3 koncentracija hlorovodonične kiseline je 0,005 mol/dm3, a takođe, koncentracija azotne kiseline je 0,005 mol/dm3. Koliko je pH u tom rastvoru?

milicaradenkovic's picture

pH=7 jer nista nije u visku.