Reakcija

Ana.'s picture

Pokaži reakcijama kako se može, polazeći od CaCO3 kao polazne supstance, dobiti etanol:

CaCO3 ---> proizvod (A) + 

proizvod (A) + koks ---> proizvod (B)

proizvod (V) + H2O ---> supstanca (V) +

supstanca (G) + H2O ---> supstanca (G)

supstanca (G) + H2 ---> etanol

milicaradenkovic's picture

CaCO3-------------->CaO+CO2

CaO+koks(3C)------------->CaC2+CO jer je koks uglavnom ugljenik

CaC2+2H2O------------->Ca(OH)2+C2H2

C2H2+H2O--------------->CH3CHO

CH3CHO+H2-------------->CH3CH2OH