Stehiometrija

miljana95's picture

Koliko grama KOH treba dodati u 190 centimetara kubnih 18% rastvora H2SO4 cija je gustina 1,2 g/cm3 ,da bi se dobio rastvor ciji je PH jednak nuli. Resenje je 36,288 grama.

milicaradenkovic's picture

2KOH+H2SO4------------------------------->2H2O+K2SO4

mr=ro*V=1.2*190=228 g

ms=mr*w=228*0.18=41.04 g

n(H2SO4)=ms/Mr=41.04/98=0.419 mol

H2SO4-------------------------->2H+ + SO42-

Ako je pH=0 onda je c(H+)=1 mol/l

c(H2SO4)=c(H+)/2=1/2=0.5 mol/l

n1(H2SO4)=c(H2SO4)*V=0.19*0.5=0.095 mol

n2(H2SO4)=n(H2SO4)-n1(H2SO4)=0.419-0.095=0.324 mol

n(KOH)=n2(H2SO4)*2=0.324*2=0.648 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=0.648*56=36.288 g

 

miljana95's picture

Hvalaaaa!!!

miljana95's picture

n2(H2SO4)=n(H2SO4)-n1(H2SO4)=0.419-0.095=0.324 mol

Samo mi ovaj korak nije jasan...

milicaradenkovic's picture

Molovi se oduzimaju zbog pH vrednosti jer imas (H+) jone iz pH i molove iz kiseline.