Ugljovodonici

KategoristaA's picture

Da li moze u reakciji cikloprpana sa  bromom da nastane 1,3 dibrompopan,tj.alkan?

jovicjova657's picture

moze