estar

milimili's picture

Koliko grama estra nastaje reakcijom 50g 46% etanola i 48g 80% sircetne kiseline, ako je prinos reakcije 50%?

Moze li neko da pomogne? (:

lanmi023's picture

imam isto problem sa ovim zadatkom,da li si dosao do resenja?

 

MrChemist99's picture

Reakcija nastajanja estra: CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H+ H2O

Imamo masu 46 postotnog rastvora etanola i masu 80 postotnog rastvora sirćetne kiseline. Prvu stvar koju trebamo da urdimo da dođemo do "realne" mase estra tj. do mase estra koja stvarno nastaje u laboratoriji, a ne teoretski, jeste da izračunamo masu čistih supstanci.

ω = mb/mr
m(čiste sirćetne kiseline) = 48 g * 0.8 = 38.4 g
m(čistog etanola) = 50g * 0.46 = 23.0 g
Zapamti, masa čiste supstance je uvijek manja od mase rastvora što je, naravno, logično.

Sljedeću stvar koju moramo da uradimo jeste da nađemo mjerodavni reaktant. Mjerodavni reaktant se nalazi poredeći količine reaktanata (broj molova) i onaj reaktant koga ima manje je mjerodavni jer će stehiometrijski, prema jednačini, toliko reagovati i drugog reaktanta, i toliko će nastati produkata.

nb = mb/Mb
n(sirćetne kiseline) = 38.4 g / 60.052 g/mol = 0.6394 mol
n(etanola) = 23.0 g / 46.07 g/mol = 0.4992 mol

Iz ovoga vidimo da je etanol mjerodavni reaktant i prema reakciji reaguje 0.4992 mol etanola i 0.4992 mola sirćetne kiseline pri čemu dio sirćetne kiseline ostaje u rastvoru (neizreagovan) dok nastaje 0.4992 mola estra i 0.4992 mola vode.

n(etanola):n(estra) = 1:1
n(etanola) = n(estra)

Sada računamo teoretsku masu estra koja bi nastala da je iskorištenje 100% tj. da je reakcija potpuna.

m(estra) = n(estra) * M(estra)
m(estra) = 0.4992 mol * 88.1051 g/mol = 43.9821 g

Toliko bi nastalo estra kad bi reakcija bila potpuna. Ali pošto je iskorištenje 50% (kod ove reakcije nastajanja etil-acetata većinom iskorištenje bude 65%), tada i to moramo uzeti u obzir.

I% =  mr(estra) / mt(estra) * 100%

r - realna masa, masa koja se dobije u laboratoriji
t - teoretska masa, masa koja bi se dobila da je iskorištenje 100%, ako nije drugačije navedeno.

Da izračunamo lakše, otklonit ćemo 100%, pa je realna masa jednaka:

mr(estra) = 0.5 * 43.9821 g = 21.99105 g

Realna masa je uvijek manja od teoretske mase, što odgovara rezultatu.

MrChemist99's picture

Izvinjavam se na pravopisnoj grešci, nije riješenje već rješenje.

lanmi023's picture

hvala puno brate!

shasha's picture

sta god da imas da racunas, maseni odnos iz elemenata , molski odnos u jedinjenju, u reakciji ,  br molova ili grama, bilo cega uvek uzimas element (jedinjenje) u MANjKU i resenje ce uvek biti dobro