Stehiometrija

Dino98's picture

Za pripremu Nyland reagensa potrebno je 2g Bi(OH)2NO3 i 4 g Senjebove soli rastvoriti u 10 mL 10% NaOH. Kako ćete pripremiti dati reagens ako na raspolaganju imate 90 mL rastvora NaOH uz uslov da se sva količina iskoristi za pripremanje traženog reagensa?