Pomoc

nolenk's picture

Analizom nekog biljnog materijala iz 320g suvog uzorka nadjeno je 0.25 g MgO.Koliko ima procenata Mg u suvom uzorku?

Heisenberg99's picture

M(MgO) = 40,3 g/mol

Udio magnezijuma u MgO: M(Mg)/M(MgO)=24,3/40,3 =0,6029=60.29%

U 0,25g MgO ima 60,29% Mg dakle 0,6029 * 0,25g = 0,15 g

U 350g analiziranog uzorka ima 0,15g/350g = 0,043%