Израчунати равнотежне концентрације

djole528's picture

Израчунати равнотежне концентрације Н+ иСN-јона у раствору цијано водоничне киселине с=0,5 mol/dm3, Ka=0,00000000079mol/dm3.

Захваљујем унапред!

 

Dino98's picture

HCN <---> H+ + CN-

Ka = c(H+)*c(CN-)/c(HCN)

Kako su iste koncentracije jona u brojniku možemo pisati x^2

x^2 = Ka * 0,5 mol/L

x^2 = 7.9 x 10^-10 * 0,5

x^2= 3,95 x 10^-10 mol^2/L^2 /√

x= 1,99 x 10^-5 mol/L