Vodeni rastvor NaOH i CH3COOH

Milka9's picture

Moze pomoć? 

Ako se u vodi nalazi po 1 mol NaOH i CH3COOH dobijeni rastvor reagije:

A bazni

B kiselo 

C neutralno 

D amfoterno

E kiselo-bazno 

Kako se gleda ovo? Kao svaki pojedinačno u reakciji sa vodom ili? Ako moze objašnjenje, hvala u napred! 

Dino98's picture

U vodi imaš kiselinu i bazu, kako će rastvor reagirati zavisi od jačine te kiseline/baze.

Kiselina je sirćetna (CH3COOH), slaba kiselina (u vodi nepotpuno disocirana), a baza je NaOH (izrazito jaka, potpuno disocirana)

Znači da je bazni efekt dominantniji, pa je cjelokupni rastvor bazan

Može se to i jednačinama pokazati:

reakcija NaOH i CH3COOH:

CH3COOH + NaOH --> CH3COONa + H2O

Dakle, nastala je so, natrij acetat, so jake baze i slabe kiseline.

Takve soli su podložne hidrolizi, hidrolizira jon slabije komponente, pa je reakcija:

CH3COO- + H2O <--> CH3COOH + OH-

Vidimo da se izdvajaju joni OH-, koji uvjetuju bazičnost sredine.