Elektrohemija

amco@96's picture

Da li će se uvijek, ako imamo vodeni rastvor na katodi izdvajati vodik?

Također, jedno usmeno ispitno pitanje je bilo da li je moguće da se vodik izdvoji na anodi, objasniti ?

Dino98's picture

Neće uvijek, zavisi koji rastvor, vodeni rastvor čega?

Ako je na primjer vodeni rastvor CuSO4 na katodi će se izdvajati Cu (bakar), a ako imaš rastvor NaCl, ka katodi se izdvaja vodik, pogledaj malo njihove položaje u naponskom nizu.

Ovo drugo pitanje je interesantnije dosta.

Postoji klasa spojeva koji se nazivaju hidridi. To su binarni spojevi sa vodikom. Hidridi alkalnih i težih zemnoalkalnih metala (Ca, Sr, Ba) grade tzv. JONSKE HIDRIDE. Oni u svojoj strukturi sadrže hidridni H- jon.

Kada biste u talinu jonskog hidrida uronili elektrode, i započeli proces elektrolize, vodik bi se izdvojio na anodi, a ne na katodi kako je to obično slučaj.

Upravo ovaj fenomen se koristi kao eksperimentalni dokaz postojanja H- jona (jer se na anodi taj jon OKSIDIRA i prelazi u vodik u elementarnom stanju).

Do sada se on uvijek izdvajao na katodi, jer se jon H+ na katodi (gdje se inače uvijek vrši redukcija) redukuje do elementarnog vodika.

Poz

amco@96's picture

Hvalaa ti