Puferi

tashica_02's picture

Izračunajte koncentraciju vodonikovih jona u rastvoru koji u 800 ml sadrži 12 g sirćetne kiseline i 8,2 g natrijum-acetata. KdCH3COOH = 1,8 x 10^-5