Termohemija/Organska hemija

Lluukaa's picture

Zemni gas ima sledeći zapreminski sastav: 76% metana, 6% etana i 4% propana. Koliko će se toplote osloboditi pri sagorevanju 1m3 zemnog gasa ovog sastava, ako se pri tome vrše reakcije predstavljene termohemijskim jednačinama?

CH4(g)+2O2(g)-->CO2(g)+2H2O(g)  ΔrH=-808.3 kJ/mol

C2H6(g)+3.5O2(g)-->2CO2(g)+3H2O(g)  ΔrH=-1427.7 kJ/mol

C3H8(g)+5O2(g)-->2CO2(g)+3H2O(g)  ΔrH=-2043.9 kJ/mol