pH i pOH vrijednost

MaliHemicar's picture

Pozdrav! 

​​​​​​Ako nam je dato jedinjenje i rečeno da se vrši hidroliza na osnovu čega znamo kakav će pH, odnosno pOH biti? Npr.

Primjer1. Koja od navedenih jedinjenja će imati pOH<7 nakon hidrolize?

a)​NH4Cl b) NH4NO3 c) NaCl

d) CH3COONa​​​ e) KCl

Tačan odgovor je pod d).

Primjer2. Koje od navedenih jedinjenja nakon hidrolize će imati pH>7?

a)(NH4)2SO4 b) Na2SO4 c) HCOOK Tačno je pod a).

Ne razumijem na osnovu čega se ovo zaključi pa ako iko shvata - unaprijed hvala!