Strukturna formula

dejanbr1's picture

Napisati strukturne formule sledecih jedinjenja:
CaSO4 i CaCO3.
Kako da znam kad se stavlja dvostruka,trostruka ili jednostruka veza?
Na primer kod CaSO4 bice:Ca{2+} pa S i oko njega dve dvostruke i dve jednostruke veze (O).Zasto?

milicaradenkovic's picture

Kod CaSO4 jon SO42- se pise sumpor ima 6 elektrona i za njega su vezana 4 atoma O sa po 6 elektrona. Posto je jon 2- onda ukupno treba da bude 6+4*6+2=32 elektrona. Nacrtaj to posto ja ne znam i onda ides gledas FC koliko je 

FC=V-N-B/2

FC- je punjenje dodeljeno odredjenom atomu pretpostavljajuci da se elektroni jednako rasporedjuju na atome

V=valentni elektroni

N=valentni elektroni koji ne ucestvuju u vezivanju

B=ukupan broj elektrona koji se deli sa drugim atomom u kovalentnoj vezi

Za S je FC=6-0-8/2=2 a za 

O je FC=6-6-2/2= -1 Posto je FC za O -1 onda da bi bilo o mora kod dva kiseonika da se formira dvostruka veza i zbog toga jer je naelektrisanjre jona 2-. Ti ces na kraju dobiti S dve dvostruke veze kod O i dve jednostruke veze i kada nades FC dobices da je naelektrisanje jona 2-.

Kod CO32- jona je slicna situacija C ima 4 elektrona a O ima 6 elektrona

Ukupan broj elektrona je 4+6*3+2=24 elektrona. Isto izracunas FC i za C i za O

FC=4-0-8/2=0 za C

FC=6-6-2/2=-1. Da bi FC bilo o mora kod jednog kiseonika dvostruka veza da bi dobio 2- jon. Ako ti nesto nije jasno ti samo pitaj.