Soli

zzz555's picture

Kako cu da znam koje su  soli  rastvorljive . a koje  se u vodi pojavljuju  kao talog, odnosno prilikom reakcije neutralizacije kako da znam  da li ce se ta neutralna so koja nastaje odvajati kao talog ili ce biti rastvorljiva? Kisele i bazne soli su rastvorljive. Ima li to neke veze sa hidrolizom soli?

milicaradenkovic's picture

Zavisi sta reaguje . Soli prelaznih metala se javljaju uvek u obliku taloga  npr. AgCl, Ag2CrO4

Soli kalcijuma su u obliku taloga CaCO3 zatim soli barijuma BaSO4

Takodje zavisi i od konstante rastvorljivosti . Ako je proizvod koncentracija jona {K+x}*{A-y}>Ksp doci ce do pojave taloga

K- katjon , A- anjon

zzz555's picture

ovo za proizvod koncentracije jona, to mi je jasno. Nego me zanima kad su sve supstance u stehiometrijskom odnosu, kako znam da je proizvod(so) talog ili ne. i zanimaju me reakcije tih soli sa kiselinama ili bazama Npr. znam kroz rad da je CaSO4 talog i da je CaCO3 talog, ali prva ne reaguje sa HCl a druga da, kako to da objasnim kroz hemijske karakteristike ovih soli? Evo mozda bzv pitanje ali kakve su to hemijske karakteristike odredjene soli koje odlucuje da li je ona rastvorljiva odnosno nije, a da izuzmemo slucaj kad nema puno rastvaraca ( mislim sad samo na vodu) nego ga ima u izobilju :))) nadam se da nisam naporan :)

milicaradenkovic's picture

Talog nastaje kao sto sam ti napisala kada je proizvod koncentracija jona veci od proizvoda rastvorljivosti. Kada CaCO3 reaguje sa HCl tada HCl moze da protonuje CaCO3 i da nastane H2CO3 koja je slaba kiselina . CaSO4 nemoze da reaguje sa HCl zato sto bi onda nastala H2SO4 kiselina koja je jaca kiselina od HCl i zato sto je so CaSO4 potpuno nerastvorna u HCl. Da li je neka so rastvorna u nekom rastvaracu ili ne zavisi od soli.Manji joni su rastvorljiviji od velikih jona, joni koji imaju vece naelektrisanje su manje rastvorni nego oni sa naelektrisanjem -1. Joni kao sto su Cl-, Br-, I- itd. su rastvorni osim sa Ag+ i Mg2+. Skoro svi hidroksidi su nerastvorni osim  hidroksida NaOH i KOH. Uglavnom se gleda od kog katjona i kog anojna je so sacinjena i gleda se njihova rastvorljivost u odredjenom rastvaracu.

zzz555's picture

aaa ok hvala, sad mi je jasnije :)