pH rastvora

samrra's picture

Izracunati koncentraciju H+ jona u rastvoru koji sadrzi 0.3 mol/dm 3 sircetne kiseline i 0.3 mol/dm natrijum acetata. vrednost k(CH3COOH) = 1.8 x10-5

milicaradenkovic's picture

CH3COOH------------------->CH3COO- +H+

Ka={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

{H+}=1.8*10(-5)*0.3/0.3=1.8*10(-5) pa je pH=4.74