Maseni procenat vode

MD's picture

Masa od 3,45 g vlažnog kalcijum hlorida rastvorena je u vodi. Za kvantitativno taloženje hlorida iz ovako dobijenog rastvora bilo je potrebno 7,82 g srebro nitrata. Izračunati maseni procenat vode u polaznom uzorku vlažnog kalcijum hlorida.

milicaradenkovic's picture

m(CaCl2)=3.45 g

CaCl2+2H2O------------------>Ca(OH)2+2HCl

HCl+AgNO3------------------>AgCl+HNO3

m(AgNO3)=7.82 g

n(AgNO3)=m(AgNO3)/Mr=7.82/170=0.046 mol

n(HCl)=n(AgNO3)=0.046 mol

n(CaCl2):n(HCl)=1:2

n(CaCl2)=1*n(HCl)/2=1*0.046/2=0.023 mol

m=n(CaCl2)*Mr=0.023*111=2.553 g

m(H2O)=m(vlaznog CaCl2)-m(CaCl2)=3.45-2.553=0.897 g

w(H2O)=m(H2O)/m(vlaznog CaCl2)=0.897/3.45=0.26=26 %