Reakcija jake baze (NaOH) sa metalima poput Zn,Al

Daljinski1234's picture

da li su napisane reakcije tacne? I kako se zovu ova kompleksna jedinjenja koja nastaju?

2Al+ 2NaOH+ 6H2O ------------->2Na[Al(OH)4] +3H2

Zn+2NaOH+2H2O---------->Na2[Zn(OH)4]+H2

milicaradenkovic's picture

Tacne su reakcije.

Na(Al(OH)4)             natrijum tetrahidroksoaluminat(I)

Na2(Zn(OH)4)          natrijumtetrahidrokocinkat(II)