Disocijacija

mtoplica's picture

Konstanta disocijacije amonijaka je 1.8*10 na - 5 mol/dm3. Izracunajte konstantu disocijacije njegove konjugovane kiseline - amonijum jona, NH4+. Rezultat je 5.5*10 na -10 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O----------------->NH4+ + OH-

Ka={NH4+}-{OH-}/{NH3}

NH4+ + H2O---------------->NH3+H3O+

Kb={NH3]*{H3O+}/{NH4+}

{NH4+}={NH3}*{H3O+}/Kb

Ka={NH3}*}{H3O+}*{OH-}/Kb*(NH3)

Ka=Kw/Kb

Kb=Kw/Ka=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.55*10(-10)

mtoplica's picture

Hvala!:)