Elektrohemija

animallover95's picture

Koliko časova će biti potrebno da se istaloži 100g aluminijuma u elektrolitičkoj ćeliji sa aluminijum oksidom pri prolasku struje od 125 ampera ? Predpostavlja se da je dobijanje aluminijuma jedina katodna reakcija.

Tačan odg je 2.4

milicaradenkovic's picture

2Al2O3---------------->4Al+3O2

I*t=F*Z*n

Z-broj elektrona za Al je 3

t=F*Z*n/I

n(Al)=m/Mr=100/27=3.7 mol

t=96500*3*3.7/125=8569.2 s=2.4 h