Stepen disocijacije

Petar's picture

Koliki je stepen disocijacije HCN u rastvoru koji sadrži 0.01 mol/l ove kiseline? KHCN=4x10-10

milicaradenkovic's picture

HCN------------------------->H+ + CN-

K={H}*{CN-}/{HCN}

{H+}={CN-}=x

K=x*2/{HCN}

X=(koren(4*10(-10))*0.01)=2.10(-6)

{H}=x=2*10(-6) mol/l

alfa={H+}/{HCN}=2*10(-6)/0.01=2*10(-4)