stehiometrija, pomoc

annajokic's picture

1.Izracunajte maseni udeo fosforne kiseline u rastvoru cijih 40g reaguje sa 2 grama cistog NaOH i daje Na2HPO4?

 

annajokic's picture

Fosforna kiselina se industrijski dobija delovanje sumporne kiseline na mineral fosforit. Izracunati koliko se ciste fosforne kiseline teorijski moze dobiti iz 31 t cistog fosforita ?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.

1. H3PO4+2NaOH------------------>Na2HPO4+2H2O

n(NaOH)=m/Mr=2/40=0.05 mol

n(H3PO4)=n(NaOH)/2=0.05/2=0.025 mol

m(H3PO4)=n(H3PO4)*Mr=0.025*98=2.45 g

w(H3PO4)=m(H3PO4)/mr=2.45/40=0.06125=6.125 %

2. Ca3(PO4)2+3H2SO4------------------->3CaSO4+2H3PO4

n(Ca3(PO4)2)=m/Mr=31*10(6)/310=1*10(5) mol

n(H3PO4)=2*n(Ca3(PO4)2)=2*1*10(5)=2*10(5) mol

m(H3PO4)=n(H3PO4)*Mr=2*10(5)*98=1.96*10(7) g=19.6 t

annajokic's picture

Hvala puno! 

 

tinicaaa's picture

Dovrsiti nize navedenu jednacinu oksido-redukcije, a zatim odrediti koliki je zbir stehiometrijskih koeficijenata i reaktanata i produktanata? KMnO4+ ?--------> KCl + MnCl2 + H2O + Cl2