Stehiometrija 2

Bf's picture

Izracunaj maseni udio  i kolicinsku koncentraciju HCl ako 600 cm3 rastvora te kisjeline gustine 1,1g/cm3 u reakciji sa Mg daje 190g soli.Data je jednacina. Mg+2HCl------MgCl2+H2.

 

Hvala mnogo.

milicaradenkovic's picture

Mg+ 2HCl--------------------->MgCl2+H2

mr=ro*V=1.1*600=660 g

n(soli)=m/Mr=190/95=2 mol

n(HCl)=2*n(soli)=2*2=4 mol

c(HCl)=n(HCl)/V=4/0.6=6.7 mol/l

m(HCl)=n(HCl)*Mr=4*36.5=146 g

w(HCl)=m(HCl)/mr=146/660=0.221=22.1 %