Stehiometrija

Kris's picture

Izracunati zapreminu 68% rastvora HNO3 gustine 1,4g/cm3 koja je potrebna za reakciju sa NaOH da se dobije 0,5 mola natrijum-nitrata .. HNO3+NaOH-----NaNO3+H2O

milicaradenkovic's picture

HNO3+NaOH---------------------->NaNO3+H2O

n(NaNO3)=0.5 mol

n(HNO3)=n(NaNO3)=0.5 mol

ms=n(HNO3)*Mr=0.5*63=31.5 g

mr=ms/w=31.5/0.68=46.32 g

V=mr/ro=46.32/1.4=33.09 cm3 68 % HNO3